top of page

Zásady ochrany osobních údajů Tazzi

 

Pro zákazníky

Registrací a používáním našich služeb, ať už prostřednictvím našich webových stránek nebo mobilní aplikace Tazzi (souhrnně „služby“), shromažďujeme a zpracováváme určité osobní údaje, které se vás týkají. Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů je uvést, jaké osobní údaje shromažďujeme, pro jaké účely, a také vám poskytnout informace o tom, jak tyto údaje zpracováváme, a o právech, která máte ohledně námi prováděných ošetření.

Podle podmínek těchto Zásad ochrany osobních údajů „osobní údaje“ znamenají jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ve smyslu platných platných právních předpisů. Pro všechny účely se „identifikovatelnou fyzickou osobou“ rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, identifikátor elektronicky nebo jedním nebo konkrétnější prvky fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

Tyto „Zásady ochrany osobních údajů – zákazníci“ se vztahují na shromažďování a zpracování osobních údajů, které shromažďujeme od zákazníků, kteří jsou uživateli našich služeb. Nevztahuje se na osobní údaje týkající se řidičů, přepravních společností a/nebo jiných partnerů, na které se vztahuje   „Zásady ochrany osobních údajů – řidiči“ .

Tazzi, soukromá společnost, je odpovědná za zpracování vašich údajů

Shromážděné osobní údaje

Osobní údaje, které nám sdělíte. Shromažďujeme osobní údaje, které nám sdělujete přímo, a to při vytváření a změně vašeho účtu a používání našich Služeb. Jedná se o následující kategorie dat:

 • Identifikační údaje: tyto údaje mohou zahrnovat zejména vaše jméno, příjmení, fotografii, telefonní číslo, e-mailovou adresu, případně i poštovní adresu;

 • Bankovní spojení: tyto informace jsou zpracovávány za účelem provádění vašich cest a boje proti podvodům. Bude předán poskytovatelům platebních služeb, se kterými spolupracujeme. S výjimkou dokladu o platbě budou tyto údaje uchovávány do uzavření vašeho účtu a/nebo do vypršení platnosti vaší kreditní karty. Uchování vašich bankovních údajů se týká pouze posledních čtyř číslic kreditní karty a data vypršení její platnosti.

Osobní údaje shromážděné v souvislosti s používáním našich Služeb.  Při používání našich Služeb shromažďujeme také další typy osobních údajů, které se vás týkají. Jedná se o následující kategorie dat:

 • Údaje o poloze: Pokud nám k tomu dáte svolení, budeme muset shromažďovat údaje o satelitní poloze týkající se mobilního zařízení, které používáte pro přístup k aplikaci Tazzi. V každém případě shromažďujeme satelitní lokalizační údaje týkající se mobilního zařízení používaného řidičem během požadované cesty. Můžeme také odhadnout vaši polohu na základě analýzy vaší IP adresy (pouze na úrovni města, ve kterém se nacházíte);

 • Údaje z uskutečněných cest: shromažďujeme některé údaje související s cestami, které si vyžádáte prostřednictvím našich Služeb: datum, čas, adresy sběrného místa a cíl (které mohou být poskytnuty přímo Zákazníkem Uživatele nebo které lze zjistit prostřednictvím analýzy vaše poloha ), inzerovaná cena a zaplacená cena, stav objednávky (zadaná nebo zrušená). Sledujeme také celkový počet uskutečněných cest.

  • Údaje o transakcích: Kromě informací o platebních prostředcích, které používáte, shromažďují údaje o transakcích poskytovatelé platebních služeb, se kterými spolupracujeme. Shromažďujeme také některá z těchto transakčních údajů, zejména informace týkající se žádostí o autorizaci a provedených plateb: částky, data a časy, jakož i odpovědi vrácené našimi partnerskými poskytovateli platebních služeb.

  • Technické a navigační údaje: můžeme shromažďovat různé typy údajů o technických modalitách, kterými přistupujete k našim Službám, a také údaje související s vaším používáním a navigací v našich Službách: název a verze operačního systému používaného mobilního zařízení, IP adresa, datum a čas posledního připojení k našim Službám, nastavení a preference, údaje o prohlížení v Mobilní aplikaci nebo na našem webu. Tyto různé údaje mohou být shromažďovány zejména prostřednictvím souborů cookie nebo jiných podobných technik.

  • Osobní údaje řidiče: pokud používáte naše služby také jako řidič, můžeme osobní údaje, které v této funkci shromažďujeme, spojovat s osobními údaji souvisejícími s vaším používáním našich služeb jako uživatel zákazníka. Je objasněno, že shromažďování a zpracování osobních údajů týkajících se vašeho používání našich Služeb jako řidiče je v souladu s our  Zásady důvěrnosti - Driver s.

Osobní údaje sdělené třetími stranami: Pokud používáte naše Služby v rámci našich nabídek společnostem, svému zaměstnavateli nebo obecně společnosti, která vám v této souvislosti umožňuje využívat naše Služby můžete nám sdělit některé osobní údaje, které se vás týkají.

Použití vašich osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme, používáme k různým účelům:

 • Provoz Služeb: v první řadě jsou osobní údaje, které shromažďujeme, nezbytné pro provoz Služeb, a to v rámci plánování a provádění cest, zabezpečení našich systémů, našich asistenčních služeb nebo i pro komunikaci s Vámi popř. aby mohl komunikovat s řidiči;

 • Vylepšování Služeb: údaje, které shromažďujeme, zejména při používání Služeb, může Tazzi použít na základě svého oprávněného zájmu, pro účely komerčního rozvoje a za účelem zlepšení svých znalostí o Uživatelských zákaznících, zvýšení bezpečnosti našich systémů a navrhovat nové služby nebo funkce;

 • Interní správa Služeb: Vaše osobní údaje můžeme používat na základě oprávněného zájmu společnosti Tazzi v boji proti podvodům nebo s cílem zabránit a napravit jakékoli selhání, které ovlivňují naše Služby. Také na základě oprávněného zájmu na zlepšování našich Služeb můžeme vaše osobní údaje používat, anonymně či nikoli, v rámci analýz, statistik nebo pro výzkumné a vývojové operace;

 • Obchodní komunikace a propagační operace: aniž by bylo dotčeno vaše právo vznést námitku, můžeme na základě oprávněného zájmu Tazzi použít vaše osobní údaje k tomu, abychom vás informovali o nabídkách, akcích nebo jakýchkoli jiných obchodních informacích souvisejících s našimi službami nebo službami našich partnerů, pokud souhlasíte se zpracováním vašich údajů pro tento účel. Můžeme také použít vaše údaje v souvislosti se soutěžemi a jinými propagačními operacemi, abychom vám mohli navrhnout vaši účast v nich (pokud souhlasíte s přijímáním takových sdělení od nás) a případně sledovat a spravovat vaši účast;

 • Personalizace: aniž by byl dotčen zejména nezbytný souhlas ohledně souborů cookie a podobných technik obsažených v našich Zásadách používání souborů cookie, můžeme některé údaje použít k tomu, abychom vám mohli nabízet, a to prostřednictvím reklamy, služeb a personalizovaných nabídek, a to i v případech, kdy navštívíte jiné webové stránky v Internet;

Sdílení osobních údajů

Možná budeme muset sdílet vaše osobní údaje s:

 • Řidiči: aby vás mohli přepravit a uskutečnit vámi požadovanou cestu, budou mít řidiči přístup k vašemu jménu, příjmení, charakteristikám požadované cesty (adresa atd.) a také k vaší poloze, pokud jste nás zmocnili k jejich shromažďování. druh dat. Implementovali jsme také mechanismus, který umožňuje řidičům zavolat na vámi uvedené číslo, aniž by k němu však měli přístup, čímž je dodržena zásada anonymizace hovorů. Tento mechanismus je určen výhradně k usnadnění shromažďování a v případě potřeby vás informuje o jakémkoli problému nebo incidentu;

 • Váš zaměstnavatel (a podobně): v rámci našich nabídek společnostem můžeme vašemu zaměstnavateli sdělit některé údaje, které se vás týkají, nebo společnosti, která vám v této souvislosti umožňuje využívat naše Služby;

 • Společnosti naší skupiny: možná budeme muset sdílet vaše údaje se společnostmi, se kterými jsme ve spojení (mateřská společnost, dceřiné společnosti nebo přidružené společnosti), v rámci provozování Služeb nebo zejména pro logistické účely

Můžeme také sdílet vaše osobní údaje s jinými společnostmi, a to v rámci operací fúze, akvizice, prodeje aktiv nebo restrukturalizace, aniž by bylo dotčeno předchozí informování o tom, že k takové komunikaci dojde, a to pouze v případě, že vaše námitka nebude stranou v souladu s platnými právními předpisy.

 • Orgány veřejné moci: můžeme být povinni sdělit vaše osobní údaje, abychom odpověděli na konkrétní žádost příslušného správního nebo soudního orgánu a obecně ve všech situacích, kdy to vyžaduje zákon, nařízení, správní rozhodnutí nebo soud;

 • Jiné třetí strany: v rámci konkrétních nabídek a služeb, které jste si předplatili, v rámci jiných aplikací nebo internetových stránek, které se připojují k našim Službám prostřednictvím námi navrženého API, aniž by byla dotčena potřeba, abychom získali vaše dohodu za tímto účelem.

Obecně můžeme vaše údaje sdílet s jakýmikoli jinými třetími stranami za předpokladu, že vás o této skutečnosti informujeme, a za podmínky, že jste nevznesli námitky nebo že jsme získali váš předchozí souhlas s takovou komunikací, v souladu s platnými právními předpisy.

Boj proti podvodům

Abychom v oprávněném zájmu společnosti Tazzi zaručili kvalitu a bezpečnost našich služeb, používáme dva mechanismy pro boj proti podvodům při operacích s kreditními kartami: (i) interní systém pro detekci podezřelého chování pomocí evolučního algoritmu založeného na předběžném -založený profil na základě vaší historie, aby bylo možné identifikovat abnormální nebo neobvyklé výdaje ve vztahu k vašim zvyklostem při používání našich služeb. V takovém případě budete elektronicky vyzváni, abyste se obrátili na zákaznickou podporu Tazzi za účelem analýzy vaší situace a v případě potřeby ji napravili. Pokud od vás neobdržíte odpověď, můžete riskovat, že nebudete moci nadále využívat naše služby; a (ii) používání systémů proti podvodům navržených našimi poskytovateli platebních služeb.

Tyto údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k eliminaci rizik podvodů spojených s transakcemi kreditními kartami.

V této souvislosti můžeme provádět kontroly vámi poskytnutých údajů (např. jméno, příjmení, adresa, e-mail atd.) a také můžeme požádat řidiče o ověření vaší totožnosti během cesty (vyzvat vás k předložení dokladu totožnosti ).

Autorizační mechanismy mobilních zařízení

Nejběžnější operační systémy mobilních zařízení mají specifický autorizační mechanismus pro některá data: sdílení polohy, upozornění, přístup ke kontaktům, fotoaparát atd. Při používání našich Služeb pomocí mobilního zařízení budete požádáni, abyste nám v tomto ohledu udělili svolení, zejména s ohledem na vaše údaje o poloze.

Je třeba poznamenat, že svou autorizaci můžete kdykoli odvolat změnou parametrů svého mobilního zařízení. Odebrání takového oprávnění však může omezit vaši schopnost využívat některé funkce. Pokud jde o polohu, je třeba dodat, že deaktivace možnosti polohy na vašem mobilním zařízení nám nezabrání v identifikaci, byť nepřímé, vaši polohu během vašich cest, ať už prostřednictvím mobilního zařízení řidiče, nebo určením vaší přibližné polohy analýzu vaší IP adresy.

Pro více informací doporučujeme nahlédnout do dokumentace dodané editorem operačního systému vašeho mobilního zařízení.

Doba uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány v aktivních souborech nebo systémech pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelů, pro které byly shromážděny, podle platných pravidel v dané věci. Tj:

 • Zpravidla pro všechny vaše údaje: do zrušení vašeho uživatelského zákaznického účtu na našich Službách;

 • Konkrétně pro účely elektronického marketingu můžeme uchovávat vaši e-mailovou adresu, jakož i vaše jméno a příjmení po dobu maximálně jednoho roku od posledního kontaktu s vámi, aniž by byla dotčena možnost uplatnit vaše právo na námitku kdykoli .

Pokud později vznesete námitku proti zasílání tohoto typu komunikace, můžeme shromážděné údaje uchovávat po dobu nezbytnou k tomu, abychom vyhověli vašemu rozhodnutí (a prokázali jeho splnění), po jejímž uplynutí budou, pokud to nebude nutné, vymazány. účely (např. používání našich Služeb).

Pro jakýkoli jiný typ zacházení uchováváme shromážděné osobní údaje po celou dobu obchodního vztahu a po něm po maximální dobu stanovenou zákonem pro splnění daňových a účetních povinností. V každém případě mohou být vaše údaje dočasně archivovány během platné promlčecí doby.

vaše práva

V souladu s platnými předpisy máte v případě potřeby a po předložení platného identifikačního dokladu právo na přístup, přenositelnost, opravu, omezení a výmaz údajů, které se vás týkají, a právo vznést námitku proti zpracování. , aniž je dotčena možná existence legitimních a naléhavých důvodů, které takové zacházení umožňují nebo ukládají. Můžete také definovat pravidla týkající se místa určení, které mají být poskytnuty vašim osobním údajům v případě smrti. Tato práva lze uplatnit přímo u společnosti Tazzi prostřednictvím e-mailu na adresu: tazzi.adm@gmail.com nebo poštou u společnosti Tazzi na adresu, která bude definována.

Konečně máte právo podat stížnost u CNPD (Národní komise pro ochranu údajů, Národní kontrolní úřad).

Úpravy Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit, proto vám doporučujeme, abyste tuto stránku často navštěvovali. V případě výrazné změny podmínek shromažďování a zpracování vašich osobních údajů budete informováni přímo e-mailem nebo prostřednictvím konkrétního upozornění v naší Mobilní aplikaci nebo na našich Webových stránkách.

bottom of page