top of page

PRAVIDLA A PODMÍNKY

DEFINICE

„Účet“ znamená osobní účet uživatele Služeb;

„Aplikace“ znamená mobilní aplikace Tazzi zpřístupněné jako součást Služeb;

„Poplatky“ znamenají (i) Poplatky a (ii) Dodatečné poplatky;

„Spotřebitel“ znamená jakoukoli fyzickou osobu, která používá Služby třetích stran prostřednictvím Aplikace a/nebo Webové stránky v Portugalsku k jiným účelům, než jsou jejich profesionální činnosti;

„Rodinný profil“ znamená funkcionalitu, která umožňuje centralizovat a organizovat používání Služeb rodinou Uživatele, konkrétně umožňuje rodinným příslušníkům Uživatele sdílet společný platební prostředek;

„Propagační kódy“ znamenají propagační kódy, které lze uplatnit za kredit na Účtu nebo jiné funkce nebo výhody související se službami a/nebo službami třetích stran, s výhradou dalších podmínek, které společnost Tazzi stanoví v souvislosti s každým propagačním kódem;

„Sazby“ znamenají cenu, která se vztahuje na Služby třetích stran, výslovně sdělená Uživateli v Aplikaci a/nebo na Webu v době potvrzení příslušné objednávky;

„Služby“ znamenají přístup nebo používání Uživatelem z jakékoli země na světě (kromě Spojených států amerických, jejich zapsaných a neregistrovaných území, jakož i pevninské Číny), Aplikaci, obsah webových stránek, produkty a služby poskytované Tazzi. ;

„Podmínky a podmínky“ znamenají tyto podmínky použití;

„Poskytovatelé služeb třetích stran“ jsou poskytovatelé služeb třetích stran, jmenovitě poskytovatelé služeb třetích stran v oblasti dopravy, logistiky a jídla, kteří zpřístupňují své služby prostřednictvím Aplikace a/nebo Webu;

„Tazzi“ znamená Taxa Z., společnost s ručením omezeným registrovaná v Evropské unii, se sídlem, které bude definováno

„Služby třetích stran“ znamenají služby, které vám poskytují poskytovatelé služeb třetích stran prostřednictvím vašeho používání Služeb;

„Uživatelský obsah“ znamená obsah nebo informace v textovém, zvukovém a/nebo vizuálním formátu, včetně komentářů a reakcí týkajících se Služeb nebo Služeb třetích stran, žádostí o podporu a podávání přihlášek do soutěží nebo propagačních akcí;

„Dodatečné poplatky“ znamenají poplatky, které mohou být splatné navíc k Poplatkům vztahujícím se na Služby třetích stran, zejména v případě nedodržení závazků uživatele vůči poskytovatelům služeb třetích stran, jak je popsáno v tomto dokumentu. K uživatelskému poplatku se podle potřeby připočítávají další poplatky;

„Uživatel“ znamená jakoukoli fyzickou osobu a/nebo Rodinný profil, která přistupuje ke Službám a/nebo je používá, včetně Spotřebitelů;

„Webová stránka“ znamená www.tazzi.pt

  nebo jakékoli jiné webové stránky provozované Tazzi jako součást Služeb.

1. Smluvní vztah

Tyto podmínky upravují služby, které Tazzi zpřístupňuje uživateli.

UŽIVATEL MUSÍ PEČLIVĚ PŘEČTĚT TYTO PODMÍNKY PŘED PŘÍSTUPEM K SLUŽBÁM NEBO POUŽÍVÁNÍM SLUŽEB.

Přístup a používání Služeb Uživatelem podléhá těmto Podmínkám, které si Uživatel musí přečíst a přijmout je, než k nim přistoupí a použije je. Přijetím těchto Podmínek Uživatelem vzniká smluvní vztah mezi Uživatelem a Tazzi. Pokud Uživatel nepřijme tyto Podmínky, nebude mít přístup ke Službám ani je nebude moci používat. Tyto Podmínky výslovně ruší veškeré předchozí smlouvy nebo dohody s Uživatelem.

Na určité Služby se mohou vztahovat další ustanovení, jako jsou pravidla pro konkrétní událost, aktivitu nebo propagaci, a taková další ustanovení budou sdělena Uživateli prostřednictvím Aplikace a/nebo Webu v souvislosti s příslušnými Službami. Dodatečná ustanovení doplňují a budou považovány za součást Smluvních podmínek pro účely příslušných Služeb poté, co si je Uživatel přečetl a přijal. Další ustanovení budou mít přednost před těmito Podmínkami v případě konfliktu ohledně příslušných Služeb.

Tazzi může tyto Podmínky čas od času změnit. Změny budou sděleny Uživateli. Přístupem ke Službám nebo jejich používáním Uživatel souhlasí s tím, že bude vázán těmito Podmínkami, včetně jakýchkoli změn platných v době používání Služeb Uživatelem. Uživatel bere na vědomí, že může a vždy bude moci Služby používat či nikoli.

Shromažďování a používání osobních údajů společností Tazzi v souvislosti se Službami je v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Tazzi může poskytnout zpracovateli pojistných událostí nebo pojišťovně veškeré potřebné informace (včetně kontaktních údajů Uživatele) v případě reklamace, sporu nebo konfliktu, zejména v případě nehody, mezi Uživatelem a poskytovatelem služeb třetí strany. jehož Služby třetích stran jsou poskytovány prostřednictvím Aplikace a/nebo Webu, a pokud jsou takové informace nebo údaje nezbytné pro řešení nároku, sporu nebo konfliktu.

2. Služby

Služby se skládají z technologické platformy, která umožňuje uživatelům aplikace a/nebo webové stránky organizovat a objednávat služby třetích stran, jako jsou přepravní a/nebo logistické služby, prostřednictvím poskytovatelů služeb třetích stran. Pokud se s Tazzi prostřednictvím samostatné písemné smlouvy s Uživatelem nedohodne jinak, jsou Služby zpřístupněny výhradně pro osobní (jako spotřebitele nebo pro profesionální účely) a nekomerční použití Uživatele. Uživatel bere na vědomí, že Tazzi neposkytuje Služby třetích stran, včetně přepravních nebo logistických služeb, ani nepůsobí jako dopravce, a že všechny takové Služby třetích stran jsou poskytovány Poskytovateli služeb třetích stran, kteří nejsou se společností Tazzi v zaměstnaneckém vztahu.

Licence.

Pokud Uživatel dodrží tyto Podmínky a ustanovení, Tazzi uděluje Uživateli omezenou, nevýhradní, nesublicencovatelnou, odvolatelnou, nezcizitelnou licenci, která umožňuje: (i) přístup a používání Aplikace a/nebo Webové stránky na osobním zařízení Uživatele výhradně v souvislosti s užíváním Služeb Uživatelem; a (ii) přístup a používání jakéhokoli obsahu, informací nebo souvisejících materiálů, které mohou být zpřístupněny prostřednictvím Služeb, vždy výhradně pro osobní (jako spotřebitele nebo pro profesionální účely) a nekomerční použití Uživatele. Jakákoli práva, která nejsou výslovně udělena v těchto Podmínkách a ustanoveních, jsou vyhrazena Tazzi a poskytovatelům licencí Tazzi.

omezení.

Uživatel nesmí: (i) odstraňovat jakákoli upozornění týkající se autorských práv, ochranných známek nebo jiná upozornění týkající se práv průmyslového vlastnictví z jakékoli části Služeb; (ii) reprodukovat, připravovat odvozená díla na základě Služeb, distribuovat, licencovat, pronajímat, prodávat, přeprodávat, převádět, veřejně zobrazovat nebo provádět, přenášet, vysílat, vysílat nebo jinak využívat Služby, pokud to výslovně nepovolí společnost Tazzi; (iii) dekompilovat, zpětně analyzovat nebo rozebírat Služby, s výjimkou případů povolených platnými zákony; (iv) inserir links, ou criar mirrors ou frames de todos ou parte dos Serviços; (v) způsobovat nebo spouštět jakékoli programy nebo scripts  pro účely scripts  pro účely_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad59 zneužívání, přetěžování dat nebo přetěžování pobb58d any31bad_31 Služby nebo nepřiměřeně narušovat provoz a/nebo funkčnost jakéhokoli aspektu Služeb; nebo (vi) pokoušet se o neoprávněný přístup nebo narušit jakýkoli aspekt Služeb nebo jejich souvisejících systémů a sítí.

Poskytování služeb.

Uživatel bere na vědomí, že část Služeb může být zpřístupněna prostřednictvím různých značek společnosti Tazzi nebo možností objednávek týkajících se Služeb třetích stran, včetně, bez omezení, značek pro objednávání dopravy.

Služby a obsah třetích stran.

Služby mohou být zpřístupněny nebo zpřístupněny v souvislosti se službami a obsahem třetích stran (včetně reklamy), nad nimiž Tazzi nemá kontrolu. Uživatel bere na vědomí, že na používání takovýchto služeb a obsahu třetích stran se mohou vztahovat odlišné podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů. Tazzi neručí za služby a obsah třetích stran a v žádném případě nebude Tazzi odpovědná za žádné produkty nebo služby poskytované takovými třetími stranami. Kromě toho Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation nebo BlackBerry Limited a/nebo jejich příslušné mezinárodní dceřiné společnosti a přidružené společnosti budou oprávněnými třetími stranami těchto smluvních podmínek, pokud ke Službám přistupujete prostřednictvím aplikací vyvinutých pro mobilní zařízení. iOS, Android, Microsoft Windows nebo BlackBerry, resp. Tyto třetí strany oprávněné nejsou stranami těchto Podmínek a nejsou žádným způsobem odpovědné za poskytování těchto Služeb nebo poskytování jejich podpory. Přístup Uživatele ke Službám prostřednictvím těchto zařízení podléhá ustanovením uvedeným v příslušných podmínkách služeb třetích stran.

Vlastnictví.

Služby a všechna práva k nim jsou a zůstanou majetkem společnosti Tazzi nebo poskytovatelů licencí společnosti Tazzi. Tyto Podmínky ani používání Služeb Uživatelem neznamenají postoupení jakýchkoli práv Uživateli: (i) ve Službách nebo v souvislosti s nimi, s výjimkou účelů omezené licence udělené výše; nebo (ii) používat nebo jakýmkoli způsobem odkazovat na názvy společností, loga, názvy produktů a služeb, ochranné známky a servisní značky společnosti Tazzi nebo poskytovatelů licencí společnosti Tazzi.

3. Používání Služeb Uživatelem

Uživatelské účty.

Pro využívání většiny funkcí Služeb se Uživatel musí zaregistrovat a udržovat Účet. Pro získání Účtu musí být Uživateli alespoň 18 let nebo věk odpovídající zákonné zletilosti v právním řádu Uživatele (pokud není 18 let). Registrace účtu vyžaduje poskytnutí určitých osobních údajů společnosti Tazzi, jako je jméno uživatele, adresa, číslo mobilního telefonu a věk. Pokud není k dispozici možnost provádění plateb v hotovosti ve vztahu k příslušné Službě nebo Službě třetí strany, může být Uživatel požádán, aby uvedl alespoň jeden platný způsob platby (kreditní karta nebo platební partner akceptovaný Tazzi). Uživatel se zavazuje udržovat informace obsažené v jeho účtu správné, úplné a aktuální. Uživatel je odpovědný za bezpečnost a důvěrnost svého uživatelského jména a hesla k Účtu. Bez písemného souhlasu Tazzi může mít Uživatel pouze jeden Účet.

Uživatelské požadavky a chování.

Nesmíte povolit třetím stranám používat váš Účet. Svůj účet nesmíte postoupit ani jinak převést na žádnou jinou osobu nebo subjekt. Souhlasíte s tím, že budete při používání Služeb dodržovat všechny platné zákony a můžete Služby používat pouze pro legitimní účely (například nesmíte přepravovat nelegální nebo nebezpečné zboží). Uživatel při používání Služeb nebude způsobovat rušení, nepohodlí, nepříjemnosti nebo materiální škody, ani se nebude podílet na jiném protiprávním jednání, ať už ve vztahu k Třetímu poskytovateli služeb nebo jakékoli jiné osobě. Za určitých okolností může být Uživatel požádán, aby předložil identifikační dokument, aby mohl přistupovat ke Službám nebo je používat, a Uživatel souhlasí s tím, že mu může být odepřen přístup ke Službám nebo jejich používání, pokud odmítne předložit průkaz totožnosti. dokument.

Textové zprávy.

Vytvořením účtu a jak je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Tazzi, uživatel souhlasí s tím, že mu služby mohou zasílat textové zprávy (SMS) v rámci běžného používání služeb uživatelem. Uživatel se může kdykoli odhlásit z přijímání textových zpráv (SMS) od Tazzi. Uživatel bere na vědomí, že rozhodnutí nepřijímat textové zprávy (SMS) může narušit jeho používání Služeb.

Propagační kódy.

Tazzi může podle svého uvážení vytvářet propagační kódy. Uživatel souhlasí s tím, že Propagační kódy: (i) musí být používány veřejností a pro účely, pro které jsou určeny, a legálně; (ii) nesmí být žádným způsobem reprodukovány, prodávány nebo přenášeny nebo zpřístupňovány široké veřejnosti (zveřejňovány na veřejném fóru nebo jinak), pokud k tomu společnost Tazzi výslovně nepovolí; (iii) může být společností Tazzi kdykoli a z jakéhokoli důvodu deaktivován, aniž by vůči společnosti Tazzi vznikl jakýkoli závazek; (iv) lze používat pouze v souladu se specifickými podmínkami stanovenými Tazzi pro takový propagační kód; (v) nelze směnit za hotovost; a (vi) může vypršet dříve, než je uživatel bude moci používat. Tazzi si vyhrazuje právo odepřít nebo odečíst kredity nebo jiné funkce nebo výhody získané používáním Propagačních kódů Uživatelem nebo jakýmkoli jiným uživatelem, pokud Tazzi určí nebo se domnívá, že použití nebo vrácení Propagačního kódu bylo provedeno omylem, podvodně, nezákonně nebo v rozporu s podmínkami platnými pro propagační kódy nebo s těmito podmínkami.

Obsah poskytovaný uživatelem.

Tazzi může dle svého uvážení umožnit Uživateli příležitostně odeslat, nahrát, publikovat nebo jinak zpřístupnit Uživatelský obsah Tazzi prostřednictvím Služeb. Jakýkoli Uživatelský obsah poskytnutý Uživatelem zůstává majetkem Uživatele. Poskytnutím uživatelského obsahu společnosti Tazzi však uživatel uděluje společnosti Tazzi celosvětovou, neodvolatelnou, převoditelnou a bezplatnou licenci de royalties s právem sublicencovat, používat, kopírovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, distribuovat, veřejně zobrazovat nebo provádět nebo jinak jakýmkoli způsobem využívat takový Uživatelský obsah ve všech formátech a distribučních kanálech, které jsou nyní známé nebo později vytvořené (včetně v souvislosti se službami a obchodní činností Tazzi, a em sites_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_nebo služby třetích stran), po dobu platnosti těchto práv, bez jakéhokoli upozornění nebo souhlasu Uživatele a bez jakékoli povinnosti platit Uživateli nebo jakékoli jiné osobě či subjektu.

Uživatel prohlašuje a zaručuje, že: (i) je buď jediným a výhradním vlastníkem veškerého Uživatelského obsahu, nebo že je držitelem všech práv, licencí, oprávnění a oprávnění nezbytných k tomu, aby Tazzi přidělil licenci vztahující se k Uživatelskému obsahu, jak je uvedeno. výše; a (ii) ani Uživatelský obsah ani Uživatelovo odeslání, nahrání, zveřejnění nebo jiné zpřístupnění takového Uživatelského obsahu, ani použití Uživatelského obsahu Tazzi, jak je povoleno v těchto Podmínkách, neporuší ani neporuší duševní vlastnictví nebo průmyslové vlastnictví jakékoli třetí strany. práva nebo práva na publicitu nebo soukromí nebo vést k porušení jakéhokoli platného zákona nebo nařízení.

Uživatel souhlasí s tím, že nebude poskytovat uživatelský obsah, který je hanlivý, urážlivý, nenávistný, násilný, obscénní, pornografický, nezákonný nebo jinak urážlivý, bez ohledu na to, zda je takový materiál chráněn zákonem či nikoli. Pokud se Tazzi o takovém Uživatelském obsahu dozví, má právo takový Uživatelský obsah zkontrolovat, monitorovat nebo odstranit.

 

Přístup k síti a zařízení.

Uživatel je odpovědný za získání přístupu k datové síti nezbytné pro využívání Služeb. Pokud Uživatel přistupuje ke Službám nebo je používá ze zařízení, na kterém běží com wi-fi, mohou se uplatňovat tarify a poplatky mobilní sítě Uživatele, které se vztahují na data a zprávy, a za takové poplatky a poplatky bude odpovědný Uživatel. Uživatel je odpovědný za získání a aktualizaci de hardware nebo kompatibilních zařízení nezbytných pro přístup a používání Webových stránek a jejich aktualizací a/nebo. Společnost Tazzi nezaručuje, že služby nebo jakákoli jejich část budou fungovat na konkrétních hardware nebo zařízeních. Kromě toho mohou služby trpět poruchami nebo zpožděními spojenými s používáním internetu a elektronické komunikace.

4. Platba

4.1 Obecná ustanovení

Služby poskytuje Tazzi Uživateli zdarma. Tazzi si vyhrazuje právo zavést poplatek za poskytování Služeb. Pokud se Tazzi rozhodne takový poplatek poskytnout, informuje o této skutečnosti Uživatele a umožní Uživateli zachovat nebo ukončit svůj přístup ke Službám prostřednictvím Aplikace a/nebo Webu, v závislosti na rozhodnutí Uživatele.

Uživatel bere na vědomí, že používání Služeb může mít za následek Poplatky pro Uživatele v důsledku Služeb třetích stran poskytovaných Uživateli Poskytovateli služeb třetích stran. Objednáním Služeb třetích stran prostřednictvím Služeb se má za to, že Uživatel souhlasil s úhradou Poplatků souvisejících s požadovanou Službou třetí strany, jak bylo Uživateli sděleno a popsáno v Aplikaci a/nebo na Webu před Žádost uživatele.

Struktura plateb popsaná v této části 4 je určena k plné kompenzaci poskytovatele třetí strany za poskytnuté služby třetích stran.

4.2 Podmínky týkající se placení Poplatků

Pokud jde o vztah mezi uživatelem a Tazzi, uživatel bere na vědomí a přijímá, že poplatky mohou být stanoveny, odstraněny a/nebo revidovány za jakékoli nebo všechny služby třetích stran za podmínek zde uvedených, přičemž je dohodnuto, že příslušné poplatky jsou platné. v okamžiku, kdy je požadavek Uživatele Služeb třetích stran definitivně učiněn prostřednictvím Aplikace a/nebo Webu prostřednictvím používání Služeb.

Společnost Tazzi nebo přidružená společnost společnosti Tazzi může umožnit placení Poplatků v souvislosti se službami třetích stran, o které jste požádali prostřednictvím aplikace a/nebo webové stránky jako zástupce pro omezené inkaso pro příslušné poskytovatele služeb třetích stran. Platba Poplatků provedená tímto způsobem bude považována za ekvivalentní platbě provedené přímo Uživatelem Poskytovateli služeb třetí strany.

Všechny Poplatky jsou splatné okamžitě a platbu umožní Tazzi, podle okolností, prostřednictvím preferované platební metody určené v Uživatelském účtu, a po takové platbě Tazzi zašle Uživateli potvrzení e-mailem. Pokud primární platební metoda na účtu uživatele vypršela, je neplatná nebo jinak nepoužitelná, uživatel souhlasí s tím, že společnost Tazzi nebo její přidružená společnost mohou jako agent omezeného inkasa poskytovatele služeb třetí strany použít sekundární platbu uvedenou v uživatelském účtu, pokud je k dispozici .

Poplatky již budou zahrnovat příslušné daně, poplatky a příspěvky, zejména DPH, pokud to vyžaduje zákon. V Portugalsku budou poplatky v eurech.

Poplatky zaplacené Uživatelem jsou konečné a nevratné, pokud tyto Podmínky nestanoví jinak nebo pokud Poskytovatel služeb třetí strany nerozhodne jinak.

Máte právo požadovat od poskytovatele služeb třetí strany nižší poplatky za služby třetích stran, které vám byly poskytnuty po obdržení takových služeb třetích stran. Společnost Tazzi odpovídajícím způsobem odpoví na jakýkoli požadavek poskytovatele služeb třetí strany na úpravu poplatků za konkrétní službu třetí strany.

4.3 Sazby

Poplatky vztahující se na Služby třetích stran poskytované poskytovatelem služeb třetích stran lze nalézt v Aplikaci a/nebo na webových stránkách, podle okolností. Ty mohou být čas od času změněny nebo aktualizovány. V rámci požadavku Uživatele na rezervaci a v závislosti na Službě třetí strany a/nebo dané lokalitě, Aplikace a/nebo Webová stránka informuje Uživatele o Poplatcích nebo poskytne odhad Poplatků, které budou Uživateli účtovány. pro poskytování služeb třetích stran.

Poplatky mohou například v závislosti na objednané službě třetí strany zohlednit vzdálenost, dobu trvání služeb třetích stran, oblast, ve které jsou služby třetích stran poskytovány, jakékoli zvýšení cen a jakékoli změny dohodnuté s poskytovatel služeb třetí strany. Uživatel bere na vědomí a akceptuje zejména, že Poplatky platné při zadávání objednávky v určitých geografických oblastech se mohou výrazně zvýšit v době vyšší poptávky v rámci zákonem platných limitů. Uživatel je odpovědný za to, že se bude v kteroukoli dobu informovat o platných Sazbách. Změny původní objednávky Uživatele a/nebo provádění příslušné Služby třetí strany mohou vyžadovat přezkoumání Poplatků.

4.4 Další poplatky

Uživateli mohou být v souvislosti se službami třetích stran účtovány dodatečné poplatky, jak je uvedeno v aplikaci a/nebo na webových stránkách. Výše každého Dodatečného poplatku je uvedena v Aplikaci a/nebo na Webové stránce, podle okolností, a je k dispozici v době ověření příslušné objednávky. Další Poplatky budou Uživateli účtovány prostřednictvím platební metody, kterou Uživatel zvolil pro svou objednávku.

Dodatečné poplatky mohou zahrnovat zejména mýtné, příplatky nebo jiné částky vzniklé poskytovatelům služeb třetích stran v souvislosti s poskytováním příslušné služby třetí strany požadované uživatelem, a následující:

Počkejte.

Pokud uživatel nechá poskytovatele služeb třetí strany čekat před zahájením nebo během poskytování služeb třetích stran po dobu, která je v aplikaci a/nebo na webových stránkách označena jako bezplatná, může společnost Tazzi uživateli účtovat čekací poplatek za ve prospěch poskytovatele služeb třetí strany.

Zrušení.

S ohledem na povahu Služeb třetích stran bere Uživatel jako Spotřebitel na vědomí, že nemá právo na zrušení v souvislosti se Službami třetích stran. Společnost Tazzi však může jako komerční gesto nabídnout uživateli možnost zrušit požadovanou službu třetí strany, v takovém případě může společnost Tazzi uživateli účtovat storno poplatek ve prospěch poskytovatele služeb třetí strany. Způsoby a výše takového storno poplatku jsou sděleny Uživateli v Aplikaci a/nebo na Webových stránkách, podle okolností, a budou dostupné po ověření odpovídajícího požadavku.

Oprava nebo čištění.

Uživatel bude odpovědný za náklady na opravy z důvodu poškození nebo čištění, které se ukáže jako nezbytné na vozidlech a zboží Poskytovatele třetí strany v důsledku využívání Služeb třetích stran prostřednictvím jeho Účtu, které převyšují opotřebení a nezbytné čištění v důsledku jeho běžného používání. V případě, že poskytovatel služeb třetí strany oznámí, že po použití příslušné služby třetí strany poskytované tímto poskytovatelem služeb třetí strany je vyžadována oprava nebo čištění, a takový požadavek na opravu nebo čištění se po ověření společností Tazzi ukáže jako přiměřený, Tazzi může Uživateli účtovat poplatek za úklid ve prospěch Poskytovatele Třetí strany.

4.5 Propagační akce

Tazzi může čas od času poskytnout určitým uživatelům propagační nabídky a slevy, které mohou vést k tomu, že jim budou účtovány různé částky za stejné nebo podobné Služby třetích stran získané používáním Služeb, a Uživatel souhlasí s tím, že takové propagační nabídky a slevy, pokud nebude také zpřístupněn Uživateli, nebude mít žádný vliv na vaše používání Služeb, Služeb třetích stran a/nebo Poplatky, které jsou vám účtovány.

4.6 Potěšení

S výjimkou určitých oblastí taxislužby, které lze objednat pomocí Služeb, nemá Tazzi vliv na žádnou část platby provedené Uživatelem Poskytovateli třetí strany. Jakékoli prohlášení společnosti Tazzi (na webových stránkách, v aplikaci nebo v reklamních materiálech společnosti Tazzi) v tom smyslu, že spropitné jsou „dobrovolné“, „nepovinné“ a/nebo „zahrnuty“ v platbách, které uživatel v souvislosti s některé poskytované služby třetích stran nemají naznačovat, že společnost Tazzi poskytuje poskytovateli služeb třetí strany jakékoli další částky, jiné než ty, které jsou popsány výše. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že i když může libovolně provést dodatečnou platbu jako odměnu kterémukoli poskytovateli služeb třetích stran, který mu poskytuje služby třetích stran získané prostřednictvím služeb, není k tomu v žádném případě povinen. Spropitné je dobrovolné. Další spropitné se platí za stejných podmínek jako Poplatky. Odměny jsou poskytovány na konečném základě a jsou nevratné, pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak. Po obdržení služeb třetích stran získaných prostřednictvím služby bude mít uživatel příležitost ohodnotit své zkušenosti a zanechat další zpětnou vazbu o svém poskytovateli služeb třetí strany.

5. Vyloučení odpovědnosti; Omezení odpovědnosti; Odškodnění; Rozlišení.

Omezení a vyloučení odpovědnosti uvedená v odstavcích 5.1 a 5.2 níže nemají za cíl stanovit jakékoli omezení odpovědnosti společnosti Tazzi nebo změnit práva uživatele jako spotřebitele, která nelze podle platných zákonů vyloučit.

5.1 Obecná odpovědnost společnosti Tazzi

Uživatel souhlasí s tím, že Tazzi je technologická platforma a že Tazzi neposkytuje Služby třetích stran požadované prostřednictvím Služeb. V důsledku toho je odpovědnost společnosti Tazzi omezena na dostupnost, obsah, používání a správné fungování Služeb.

 

Vyloučení odpovědnosti Tazzi.

Služby jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“. Tazzi nepřijímá žádná prohlášení a záruky, výslovné, předpokládané nebo zákonné, které nejsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách, včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení. Kromě toho společnost Tazzi neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se spolehlivosti, včasnosti, kvality, vhodnosti nebo dostupnosti Služeb nebo Služeb třetích stran nebo že Služby budou nepřerušované nebo bezchybné. Tazzi nezaručuje kvalitu, vhodnost, bezpečnost nebo schopnosti poskytovatelů služeb třetích stran. Uživatel souhlasí s tím, že bude plně nést riziko vyplývající z jeho používání Služeb nebo Služeb třetích stran v souladu s maximálními limity povolenými platnými právními předpisy nebo jinak, než je uvedeno v tomto dokumentu.

Omezení odpovědnosti Tazzi.

Společnost Tazzi nebude odpovědná za nepřímé, náhodné, zvláštní nebo represivní nebo následné škody, včetně ušlého zisku, ztráty dat, zranění osob nebo škod na majetku souvisejících nebo vyplývajících ze Služeb, a to ani v případě, že společnost Tazzi byla o možnosti takovéto služby informována. škody. Tazzi nenese odpovědnost za žádné škody, odpovědnost nebo ztráty vyplývající z (i) používání Služeb nebo závislosti na Službách nebo nemožnosti Uživatele přistupovat ke Službám nebo je používat; nebo (ii) jakákoli transakce nebo vztah mezi Uživatelem a jakýmkoli poskytovatelem služeb třetí strany, i když byla Tazzi informována o možnosti takových škod. Společnost Tazzi nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo selhání vyplývající z příčin, které společnost Tazzi nemůže přiměřeně ovlivnit. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatelé přepravních služeb třetích stran poskytující požadované služby mohou v rozsahu povoleném platnými předpisy nabízet přepravní služby spolujízdy ou peer-to-peer a nemusí být držiteli licence nebo jiného profesionálního povolení. Celková odpovědnost společnosti Tazzi vůči uživateli v souvislosti se službami za jakékoli škody, ztráty a příčiny jednání nikdy nepřesáhne pět set eur (500 eur).

5.2 Specifická odpovědnost společnosti Tazzi za přepravu.

Aniž by bylo dotčeno cokoliv opačného v těchto podmínkách a v souladu s podmínkami platného práva, Tazzi nebude napadat žádné rozhodnutí, které určuje její cíl a společnou odpovědnost v Portugalsku společně s poskytovatelem soukromých přepravních služeb třetí strany poskytovaných v Portugalsku do v důsledku předchozí rezervace provedené prostřednictvím Služeb. V tomto ohledu uživatel výslovně bere na vědomí, že Tazzi neposkytuje žádné z výše uvedených přepravních služeb, ale že jeho Služby jsou výhradně službami provozovatele elektronické platformy podle platného portugalského práva.

Společnost Tazzi však nebude objektivně a společně odpovědná (zcela nebo zčásti) v případě neposkytnutí nebo nedostatečného poskytování dotčených přepravních služeb, pokud takové neposkytnutí nebo nedostatečné poskytnutí lze přičíst uživateli nebo neposkytnutí nebo nedostatečné poskytnutí je přičitatelné Uživateli je důsledkem nepředvídatelné a nepřekonatelné příčiny přičitatelné třetí osobě v souvislosti s poskytováním přepravních služeb nebo v případě vyšší moci.

5.3 Odpovědnost Uživatele vůči Tazzi.

Je odpovědností Uživatele přijmout veškerá vhodná opatření k ochraně svého elektronického zařízení a dat uložených v jeho zařízení před jakoukoli škodou způsobenou používáním internetu.

Uživatel bude odpovědný za veškeré škody, které Tazzi utrpí v důsledku porušení těchto Podmínek Uživatelem, používání Služeb Uživatelem, používání Uživatelského obsahu Uživatele Tazzi a porušení práv jakékoli třetí osoby. stranou, včetně poskytovatelů služeb třetích stran.

Uživatel souhlasí s tím, že odškodní a ochrání Tazzi a její úředníky, ředitele, zaměstnance a zástupce před všemi nároky, nároky, ztrátami, odpovědností a výdaji (včetně poplatků za právní zastoupení) vyplývajícími z nebo v souvislosti s: (i) používání Služeb uživatelem nebo Služeb třetích stran získaných prostřednictvím používání Služeb; (ii) nedodržení kterékoli z těchto podmínek; (iii) používání takového uživatelského obsahu společností Tazzi; nebo (iv) porušení práv jakékoli třetí strany, včetně poskytovatelů služeb třetích stran, uživatelem.

5.4 Rozlišení

Uživatel bere na vědomí, že může kdykoli volně používat Aplikaci, Web a/nebo Služby. Uživatel a Tazzi mohou ukončit tyto Podmínky nebo zrušit jakékoli Služby, pokud druhá strana poruší ustanovení těchto Podmínek. Pokud společnost Tazzi vyřeší tyto Podmínky, zůstává Uživatel odpovědný za platbu za Služby třetích stran, které mu byly poskytnuty prostřednictvím používání Služeb až do tohoto vyřešení. Kromě toho může Tazzi obecně přestat poskytovat nebo odepřít přístup ke Službám nebo jakékoli části Služeb, pokud podvodně používáte svůj Účet nebo související Služby nebo pokud neudržujete správné, úplné a aktuální informace o účtu. , zejména pokud je na Účtu uveden neplatný nebo propadlý platební prostředek. Zejména v případě, že Tazzi není schopna inkasovat splatné Poplatky prostřednictvím platebních prostředků uvedených Uživatelem, může Tazzi pozastavit nebo zcela nebo částečně odebrat přístup Uživatele ke Službě, dokud nebude tato částka uhrazena.

6. Rozhodné právo; Arbitráž.

6.1 Specifické mechanismy alternativního řešení sporů dostupné spotřebitelům v Portugalsku

V souladu s platným portugalským právem spory smluvní povahy týkající se plnění smlouvy o poskytování služeb společností Tazzi, které nebylo možné vyřešit v souvislosti se stížností dříve předloženou zákaznickému servisu společnosti Tazzi nebo příslušným orgánům veřejné moci , mohou být podrobeny mechanismům alternativního řešení sporů.

Další informace o mechanismech alternativního řešení sporů naleznete na adrese  https://www.consumidor.gov.pt/parceiros/sistema-de-defesa-do-consumidor/entidades-de-resolucao -alternativao -de-litigios-de-consume/ral-mapa-e-lista-de-entidades.aspx  nebo jinde, jak uvádí Generální ředitelství pro spotřebitele.

Pokud mechanismy alternativního řešení sporů selžou, použije se níže uvedený postup.

6.2 Rozhodné právo a řešení konfliktů

Ustanovení tohoto článku neruší závazná ustanovení portugalského práva, která se vztahují na spotřebitele, a tyto obchodní podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s takovými závaznými pravidly, kde je to vhodné, a jakýkoli rozpor bude odpuštěn a s konečnou platností vyřešen příslušnými portugalské soudy.

Ve všech ostatních případech se tyto Podmínky budou řídit výhradně právem Nizozemska a budou vykládány v souladu s ním, s výjimkou příslušných ustanovení o kolizi právních předpisů. Vídeňská úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) z roku 1980 neplatí. Jakýkoli spor, konflikt, akce nebo soudní spor vyplývající ze Služeb nebo těchto Smluvních podmínek, v souvislosti s nimi nebo s nimi související, včetně těch, které se týkají jejich platnosti, výkladu nebo vymahatelnosti (jakýkoli „Spor“), bude nejprve předmětem mediačního procesu. podle Pravidel mediace Mezinárodní obchodní komory („Pravidla mediace da CCI“). Pokud takový Spor nebude vyřešen do šedesáti (60) dnů od podání žádosti o zprostředkování podle pravidel mediace ICC uvedených výše, může být takový Spor postoupen k rozhodčímu řízení a bude rozhodnut výhradně a s konečnou platností prostřednictvím rozhodčího řízení podle Rozhodčí řád Mezinárodní obchodní komory („Rozhodčí řád da CCI“). Ustanovení Pravidel ICC týkající se jmenování nouzového arbitra se nepoužijí. Spor bude řešen jedním (1) rozhodcem, který bude jmenován v souladu s pravidly ICC. Místem mediace i rozhodčího řízení bude Lisabon, Portugalsko, aniž jsou dotčena jakákoli práva, která Uživatel může mít podle článku 18 Bruselského nařízení I bis (Úř. věst. EU 2012 L351/1) a/nebo článku 6: 236n občanského zákoníku. Portugalský zákoník. Jazykem mediace a/nebo rozhodčího řízení bude angličtina, pokud Uživatel nemluví anglicky, v takovém případě bude mediace a/nebo rozhodčí řízení vedena jak v angličtině, tak v mateřském jazyce Uživatele. Existence a obsah procesu mediace a rozhodčího řízení, včetně dokumentů a dokumentů předložených stranami, korespondence s Mezinárodní obchodní komorou a od ní, korespondence od mediátora a korespondence, příkazů a rozhodnutí vydaných jediným rozhodcem, budou uchovávány přísně důvěrné a nebudou sděleny žádné třetí straně bez výslovného písemného souhlasu protistrany, pokud: (i) sdělení třetí straně není přiměřeně vyžadováno v souvislosti s vedením mediačního nebo rozhodčího řízení; a (ii) třetí strana bezpodmínečně písemně souhlasí s tím, že bude vázána povinností mlčenlivosti stanovenou v této smlouvě.

7. Další ustanovení

Žaloby za porušení autorských práv.

Žaloby za porušení autorských práv musí být zaslány zástupci jmenovaného Tazzi. Uživatel musí zaslat e-mail na adresu tazzi.adm@gmail.com

Oznámení.

Tazzi může zasílat oznámení prostřednictvím obecného oznámení o Službách, e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu nebo prostřednictvím písemné komunikace zaslané na adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu. Uživatel může Tazzi oznámit prostřednictvím písemného sdělení zaslaného na adresu Tazzi, která bude definována.

 

Obecná ustanovení.

Uživatel nesmí postoupit nebo přenést tyto Podmínky jako celek ani zčásti bez předchozího písemného souhlasu Tazzi. Uživatel souhlasí s tím, aby Tazzi postoupila nebo přenesla tyto Podmínky a ustanovení zcela nebo částečně, včetně: (i) dceřiné společnosti nebo přidružené společnosti; (ii) nabyvateli kapitálu, podniku nebo aktiv společnosti Tazzi; nebo (iii) na nástupce na základě fúze. Mezi Uživatelem, Tazzi a jakýmkoli poskytovatelem služeb třetí strany neexistuje vztah no joint venture, partnerství, zaměstnání nebo agenturní vztah v důsledku smlouvy mezi Uživatelem a Tazzi nebo používání Služeb.

Pokud je jakékoli ustanovení těchto podmínek považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, zcela nebo zčásti, podle jakéhokoli zákona, nebude takové ustanovení nebo jeho část v tomto rozsahu považováno za součást těchto podmínek. , avšak zákonnost, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto podmínek nebude dotčena, ledaže by nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bylo zásadní a podmínkou přijetí těchto podmínek uživatelem. V tomto případě strany nahradí nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nebo jeho část ustanovením nebo částí, které je zákonné, platné nebo vymahatelné a které má pokud možno obdobný účinek jako nezákonné, neplatného nebo nevymahatelného ustanovení nebo jeho části, s přihlédnutím k obsahu a účelu těchto obchodních podmínek. Tyto Podmínky plně ztělesňují dohodu a závazek mezi stranami s ohledem na jejich předmět a nahrazují a nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody a závazky týkající se takového předmětu. V těchto podmínkách slova „včetně“ a „zejména“ znamenají „včetně, například“.

bottom of page